Mitilicolture, al via i monitoraggi del progetto Poseidone

Mitilicolture, al via i monitoraggi del progetto Poseidone

Sono iniziati nel mese di ottobre i monitoraggi avifaunistici presso le mitilicolture della Riserva Mab UNESCO di Miramare, tra Grignano e Duino Aurisina, condotti dagli ornitologi del WWF Area Marina Protetta di Miramare per il progetto Interreg Italia-Slovenia “POSEIDONE – Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente”.

Il monitoraggio – che segue protocolli standard per tutte le aree coinvolte nel progetto transfrontaliero, come la Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo e, in Slovenia, i Parchi Naturali di Strugnano e Punta Grossa e la Riserva di Val Stagnon – prevede un conteggio periodico delle specie ornitiche che utilizzano i galleggianti degli allevamenti di cozze come posatoi e che si alimentano tra i filari sommersi e il mare, che in queste zone in concessione è particolarmente ricco di cibo e nutrienti.

Durante i 3 anni del progetto Interreg, oggetto dello studio dei ricercatori dell’AMP Miramare sarà in particolare il marangone dal ciuffo (Gulosus aristotelis desmaresti), uccello marino di interesse conservazionistico e considerato un indicatore della salute del mare. Esaminarne la presenza, il comportamento e i pattern migratori potrà fornire preziose informazioni sugli ecosistemi marini e sugli effetti delle azioni umane su di essi.

Ma grazie a Poseidone verranno condotti studi approfonditi anche su altre specie di interesse unionale come la sterna comune, il beccapesci e il gabbiano corallino, e su una specie iconica per il Golfo di Trieste come l’edredone (Somateria mollissima), il grosso anatide di origine nordica che in Mediterraneo nidifica solo in pochi siti, tra cui le Falesie di Duino.

Ed è proprio nei pressi degli allevamenti di mitili antistanti le Falesie che, grazie al progetto Interreg, nei prossimi mesi verrà realizzata una piattaforma galleggiante per favorire la sosta e possibili nuove nidificazioni dell’edredone e delle altre specie avifaunistche di interesse comunitario che dipendono dall’habitat delle mitilicolture. In collaborazione con gli allevatori, si cercherà anche di individuare soluzioni alternative o compensative alla sostituzione delle boe orizzontali con quelle verticali tipiche del sistema a mono-ventia che, sebbene più funzionali ai mitilicoltori, purtroppo impediscono la sosta degli uccelli marini.

Ma intanto le prime osservazioni condotte nelle mitilicolture della costiera triestina offrono già alcuni dati interessanti.
Durante la prima uscita del progetto sono stati contati una 50ina di edredoni e 420 marangoni, due dei quali portavano i caratteristici anelli di riconoscimento che – grazie alle informazioni fornite dai colleghi dell’Istituto di Ornitologia di Zagabria – hanno consentito di ricostruire la loro storia. Immortalati dai nostri ornitologi nelle mitilicolture di Duino, i due esemplari W12 e C49 risultano entrambi inanellati sull’isola di Grunj (Grongera), nel Parco nazionale di Brioni: il primo da adulto il 10 aprile 2021 e avvistato per la prima volta in questi giorni; il secondo da pulcino il 26 aprile 2019 e già osservato da Paolo Utmar il 24 giugno 2020 sempre nella stessa zona antistante il Castello di Duino, nei pressi dello “Scoglio di Dante”.

Storie di migrazioni che evidenziano ancora una volta l’importanza della cooperazione transfrontaliera – favorita da progetti Interreg come Poseidone – nello studio, nella condivisione di protocolli di monitoraggio e nelle politiche di conservazione delle specie. Perchè gli animali, e ancora più gli uccelli, non conoscono confini amministrativi.

_____________

RIBOGOJNICE ŠKOLJK: OAZA ZA PTICE V ZALIVU

V okviru projekta Interreg Poseidon poteka ornitološko spremljanje WWF AMP Miramare. Načrtuje se tudi postavitev plavajoče platforme za spodbujanje gnezdenja uharic in drugih vrst.

Oktobra se je začelo spremljanje avifavne na gojiščih školjk v Unescovem rezervatu Mab Miramare, med Grignano in Duino Aurisina, ki ga izvajajo ornitologi morskega zavarovanega območja WWF Miramare za projekt Interreg Italija-Slovenija “POSEIDONE – Spodbujanje zelenih in modrih infrastruktur, namenjenih novemu okolju”.

Spremljanje – ki poteka po standardnih protokolih za vsa območja, vključena v čezmejni projekt, kot so Naravni rezervat Ustje Soče ter v Sloveniji Naravna parka Strunjan in Punta Grossa ter rezervat Val Stagnon – vključuje mesečno štetje ornitoloških vrst, ki uporabljajo plovce školjčišč kot gredice in se hranijo med potopljenimi vrstami in morjem, ki je na teh koncesijskih območjih posebej bogato s hrano in hranili.

V treh letih projekta Interreg bodo raziskovalci MOP Miramare preučevali sredozemski vranjek (Gulosus aristotelis desmaresti), morsko ptico, ki je pomembna za ohranjanje in velja za kazalnik zdravja morja. Proučevanje njene prisotnosti, vedenja in selitvenih vzorcev bo zagotovilo dragocene informacije o morskih ekosistemih in učinkih človekovih dejavnosti nanje.

S pomočjo projekta Poseidon pa bodo izvedene tudi poglobljene študije o drugih vrstah, ki so pomembne za ohranjanje narave, kot so navadna čigra, čopasti ponirek in koralni galeb, ter o ikonični vrsti Tržaškega zaliva, kot eider Somateria mollissima, velika nordijska anatida, ki v Sredozemlju gnezdi le na nekaj mestih, med drugim na Duinskem polju.

Prav v bližini gojišč školjk pred Falesie bo v naslednjih mesecih s pomočjo projekta Interreg postavljena plavajoča ploščad, ki bo spodbujala raco uharico in druge vrste ptic v interesu Skupnosti, ki so odvisne od habitata gojišč školjk, da se ustavijo in morda ponovno gnezdijo. V sodelovanju z gojitelji bomo skušali najti tudi alternativne ali nadomestne rešitve za zamenjavo vodoravnih boj z navpičnimi, značilnimi za sistem monoventia, ki so za gojitelje školjk sicer bolj funkcionalne, žal pa morskim pticam onemogočajo postanek.

Medtem pa so prva opazovanja, opravljena v gojiščih školjk na tržaški obali, že ponudila nekaj zanimivih podatkov.

Na prvem izletu v okviru projekta je bilo preštetih približno 50 rac uharic in 420 marangonij, od katerih sta dve nosili značilne prepoznavne obročke, ki so po zaslugi podatkov kolegov z Ornitološkega inštituta v Zagrebu omogočili rekonstrukcijo njune zgodovine. Osebka W12 in C49, ki so ju naši ornitologi ovekovečili v školjčiščih Duina, sta bila obročkana na otoku Grunj (Grongera) v Nacionalnem parku Brioni: prvi kot odrasel osebek 10. aprila 2021 in prvič opažen v teh dneh, drugi kot mladič 26. aprila 2019, 24. junija 2020 pa ga je že opazoval Paolo Utmar, spet na istem območju pred gradom Duino, blizu “Scoglio di Dante” (Dantejeva skala).

Zgodbe o selitvi, ki ponovno poudarjajo pomen čezmejnega sodelovanja – ki ga omogočajo Interregovi projekti, kot je Poseidon – pri preučevanju, izmenjavi protokolov spremljanja in politik ohranjanja vrst. Kajti živali, še bolj pa ptice, ne poznajo upravnih meja.